Spektroskopija v realnem času za optimizacijo pridelka glede na spremljanje hranil v zemlji

Trajanje projekta: 31. 1. 2019 – 31.1.2020

Projekt poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in 1. Javnim razpisom za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Na štirih pilotnih kmetijah, ki se nahajajo v dveh različnih statističnih regijah v Sloveniji (gorenjska in jugovzhodna Slovenija), je skupaj s partnerji postavljen pilotni sistem senzoričnega merjenja hranil v zemlji, oziroma spektroskopija v realnem času. V okviru projekta so bile izvedene tri glavne aktivnosti in sicer:

1. Opredelitev postopka obdelave vzorca za optimizacijo pridelka

2. Analiza stanja hranil v zemlji z uporabo impedančne spektroskopije in

3. Spremljanje rezultatov in dopolnjevanje metodologije.

Rezultati poskusov in testiranj so javno objavljeni in dostopni zainteresirani javnosti, za morebitno prepoznavo interesa in nadaljnji razvoj.

Cilj pilotnega projekta je:

  • Razvoj  metodologije za sprotno testiranje tal (zemelj) in priprava testne in učne baze bio-kemijskih in spektralnih lastnosti vzorcev zemelj.

Podcilji, ki izhajajo iz namena glavnega cilja pa so:

  • Opredelitev postopka obdelave vzorca,
  • Razvoj modela na osnovi impedančnega spektra za  določitev vsebnosti NPK Mg v vzorcih zemlje
  • Razvoj manjše učne in testne baze raznih vzorcev zemelj.

Partnerji v projektu: